Opzeggen arbeidsovereenkomst langdurig zieke werknemer

2 februari 2013

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Tijdens ziekte geldt het opzegverbod. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer en kan de werkgever bij het UWV Werkbedrijf een ontslagaanvraag indienen voor de zieke werknemer. Indien een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf is ontvangen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer opzeggen. De zieke werknemer ziet zich vervolgens geconfronteerd met inkomensverlies. De werknemer heeft de mogelijkheid een kennelijk onredelijk ontslagprocedure te starten.

In een zaak (link: JAR 2013/134 of LJN: BZ8592) die onlangs aan de rechter is voorgelegd, heeft de werknemer zich in oktober 2008 ziek gemeld wegens longklachten. Na twee jaar ziekte heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst, met toestemming van het UWV Werkbedrijf, opgezegd zonder een (financiële) voorziening voor de werknemer te treffen. Vervolgens start de werknemer een kennelijk onredelijk ontslagprocedure en stelt in dat verband dat hij, als gevolg van de werkzaamheden, beroepsastma heeft ontwikkeld en dat de werkgever onvoldoende aan de re-integratie heeft gedaan.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer aannemelijk heeft gemaakt dat hij arbeidsongeschikt is voor het werk nadat hij tien jaar lang heeft gewerkt in een omgeving met allergenen. Ten aanzien van het re-integratietraject overweegt de kantonrechter dat de werkgever onvoldoende aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, omdat het aannemelijk is dat de arbeidsmarktperspectieven van de werknemer vergroot had kunnen worden, indien de werkgever aan omscholing had bijgedragen of zich voldoende had ingespannen passende arbeid aan te bieden. De kantonrechter concludeert dan ook dat het gegeven ontslag, althans zonder enige financiële compensatie, kennelijk onredelijk is. De werkgever is gehouden een schadevergoeding van € 15.000,- aan de werknemer te betalen.

Overigens wordt in de jurisprudentie over het algemeen aangenomen dat het enkele feit dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door de werkzaamheden, het gegeven ontslag niet per definitie kennelijk onredelijk maakt. Echter, de werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid, in combinatie met een lang dienstverband, hoge leeftijd, ongunstige positie op de arbeidsmarkt en het ontbreken van een financiële compensatie, kan leiden tot een kennelijk onredelijk ontslag.

Kortom, ondanks toestemming van het UWV Werkbedrijf, zeker indien er sprake is van werkgerelateerde klachten en/of de re-integratie onderwerp van discussie is geweest, is het opletten met het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer. Het risico bestaat dat de rechter in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure de werknemer een schadevergoeding toekent. In dit kader is het van belang de re-integratie zorgvuldig te laten verlopen en de werknemer te helpen naar ander werk.