Rechtsbijstandverzekeraar moet advocaat gaan betalen voor bezwaarprocedure

bezwaarprocedure

Tot voor kort klopte de verzekerde tevergeefs aan bij zijn rechtsbijstandverzekeraar in het geval hij een advocaat in wilde schakelen om in bezwaar te gaan tegen een besluit van een overheidsorgaan. Een dergelijk bezwaar wordt behandeld door het overheidsorgaan zelf en de rechtsbijstandverzekeraars wilden in dat geval de kosten van de werkzaamheden van een door de verzekerde gekozen advocaat niet betalen. Een bezwaarprocedure was geen gerechtelijke procedure, zo vond men. En dus hoefden verzekeraars niet te betalen.

Rechtsbijstandverzekeraar moet gaan betalen voor bezwaar

bezwaarprocedureIn de zaak die de heer B. tegen Achmea heeft aangespannen, is het Europese Hof gevraagd antwoord te geven op de vraag of verzekeraars op basis van artikel 4, lid 1 van richtlijn 87/344/EEG ook de kosten van een advocaat in een bezwaarprocedure moet gaan betalen.

Artikel 4, lid 1, van die richtlijn luidt:

„In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat:

  1. a)      indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezen;
  2. b)      de verzekerde vrij is om een advocaat of, indien hij daar de voorkeur aan geeft en voor zover het nationale recht zulks toestaat, een andere gekwalificeerde persoon te kiezen om zijn belangen te behartigen wanneer zich een belangenconflict voordoet.”

Meneer B. had een zorgindicatie aangevraagd maar deze was afgewezen. Meneer B. wilde hiertegen in bezwaar gaan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Achmea wees echter het verzoek van meneer B. af en wenste niet te betalen voor de kosten van een in AWBZ-indicatiezaken gespecialiseerde advocaat. Het Europese Hof bepaalde hierop dat art. 4, lid 1, onder a van de richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip “administratieve procedure” mede omvat de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan waarin dat orgaan een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft.

Ook in de andere zaak, waarin het ging om vergoeding van de advocaatkosten in een door een werkgever aangevraagde ontslagvergunning bij het UWV in welke procedure de werknemer zich wilde verweren, bepaalde het Europese Hof dat de rechtsbijstandverzekeraar de kosten van de advocaat moet vergoeden.

Vanaf nu kunt u dus een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekeraar indien u met behulp van een advocaat in bezwaar wilt gaan tegen een besluit van een bestuursorgaan.