Huurrecht

Als huurder of verhuurder krijgt u te maken met het huurrecht. De wet onderscheidt drie verschillende soorten huur:

Juridisch advies bij huurovereenkomsten en huurgeschillen

Voor de verschillende soorten huur gelden verschillende wettelijke bepalingen. Deze regelgeving is in sommige gevallen zeer complex, waar soms bij huurovereenkomst wel en soms ook niet van kan worden afgeweken. Partijen zijn daarvan niet altijd op de hoogte bij het sluiten van een huurovereenkomst. Het gevolg kan zijn dat afspraken worden gemaakt die juridisch niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld over de duur van de huurovereenkomst.

Het is van belang vooraf advies in te winnen over de juridische aspecten van huurovereenkomsten. De huurrecht advocaten van Van Till hebben ruime ervaring met de verschillende huursoorten en staan u graag bij. Ook bij geschillen over huurovereenkomsten is Van Till advocaten uw ervaren adviseur. U kunt vrijblijvend contact opnemen voor juridisch advies door te bellen naar 020 470 0177 of het contactformulier in te vullen.

Huurrecht woonruimte

Onder het begrip woonruimte vallen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Bij een onzelfstandige woning deelt u dit. De wet gaat uit van een sterke huurbescherming voor huurders en bevat daarom veel bepalingen van dwingend recht. Daarvan kan dus niet bij huurovereenkomst worden afgeweken. Met name op het gebied van huurtermijnen, opzeggen van de huurovereenkomst en het onderhoud van woning kent het huurrecht voor woonruime dwingende bepalingen.

Beëindiging van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst van een woonruimte kan op verschillende manieren worden beëindigd, waaronder door  eenzijdige opzegging door huurder of verhuurder, beëindigen met wederzijds goedvinden en het laten ontbinden van de overeenkomst door de kantonrechter. Een ontbinding kan alleen worden aangevraagd indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Opzeggen huurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd die afloopt, dient alsnog opgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, loopt de overeenkomst gewoon door.  Zowel de huurder als de verhuurder kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Ook voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is het vereist dat deze opgezegd wordt. De opzegging dient meestal te geschieden bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief.

Overige veel voorkomende juridische geschillen bij het huren van een woonruimte:

 • Huurachterstand
 • Illegale onderhuur / AirBNB
 • Overlast
 • Achterstallig onderhoud en gebreken

Huurrecht middenstandsbedrijfsruimte (winkelruimte)

Een middenstandsbedrijfsruimte is volgens de wet een gebouwd onroerend goed of gedeelte daarvan. Deze ruimte moet bestemd zijn voor de uitoefening van een:

 • Kleinhandelsbedrijf
 • Restaurant- of cafébedrijf
 • Afhaal- of besteldienst
 • Ambachtsbedrijf
 • Hotelbedrijf
 • Kampeerbedrijf

In de wet wordt de huurder van een middenstandsbedrijfsruimte in verregaande mate beschermd. Een huurovereenkomst voor een middenstandsbedrijfsruimte wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van tweemaal 5 jaar. De verhuurder kan de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, maar alleen tegen het einde van de eerste termijn of tegen het einde van de verlenging. Opzegging door de verhuurder leidt niet in ieder geval niet zonder meer tot het einde van de overeenkomst. De reden hiervoor is de economische gebondenheid van de huurder aan een bepaalde locatie en het kunnen terugverdienen van investeringen binnen een bepaalde termijn.

Huurprijs

De huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte is vrij te bepalen. Na overeenstemming kan de huurprijs enkel nog gewijzigd worden na afloop van de bepaalde tijd of als er 5 jaar verstreken zijn (bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd).

Overige veel voorkomende juridische geschillen bij het huren van een middenstandsbedrijfsruimte:

 • Beëindiging van de huurovereenkomst
 • Indeplaatsstelling
 • Gebreken aan het pand

Huurrecht overige bedrijfsruimte (kantoorruimte)

Bij overige bedrijfsruimte kunt u denken aan kantoorruimte, scholen, ziekenhuizen en banken. De huurbescherming bij overige bedrijfsruimtes is minder vergaand dan bij de huur van een middenstandsbedrijfsruimte. Zo is er bijvoorbeeld geen minimale termijn voor de  huur van het pand. Huurder en verhuurder kunnen in principe alles vrijelijk overeenkomen. De achterliggende reden hiervoor is dat er in de meeste gevallen geen grote investeringen gedaan hoeven te worden.

Beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst van overige bedrijfsruimte is niet gebonden aan veel regels. In principe kan de huurovereenkomst eindigen door de overeenkomst op te zeggen. Voor de verhuurder geldt bij opzegging nog wel een extra vereiste, de ontruiming van het pand moet schriftelijk aangekondigd worden.

Ontruimingsbescherming

Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, dan betekent dit nog niet dat de huurder hier akkoord mee dient te gaan. In de wet staat dat de huurder binnen twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd, een verzoekschrift kan indienen tegen de ontruiming bij de rechter. De verhuurder kan door deze regelgeving maximaal drie keer één jaar  blijven zitten nadat de overeenkomst is beëindigd.

Overige veel voorkomende juridische geschillen bij het huren van overige bedrijfsruimte:

 • Beëindiging van de huurovereenkomst
 • Indeplaatsstelling
 • Gebreken aan het pand

Neem contact op met een huurrecht advocaat van Van Till

Doordat het huurrecht zeer complex is, is het verstandig om voor het sluiten van een huurovereenkomst of bij een huurgeschil een huurrecht advocaat in te schakelen. Van Till advocaten staat zowel huurders als verhuurders bij. Neem gratis contact met ons op voor juridisch advies. U kunt bellen naar 020 470 0177 of het onderstaande contactformulier invullen.