Schadevergoeding bij leverancierswissel

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam bevestigd dat partijen gedurende de opzegtermijn hun wederzijdse verplichtingen uit hoofde van de (duur)overeenkomst – zoals gebruikelijk – dienen na te komen. De feiten in deze zaak waren als volgt.

Tussen Medo Clean en Lips was een overeenkomst tot stand gekomen op grond waarvan Medo Clean in opdracht van Lips de reiniging van grote hoeveelheden kleding uitvoerde. In de overeenkomst was bepaald dat de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden per 1 maart of per 1 september van het desbetreffende jaar kon worden opgezegd. Bij brief van 9 februari 2011 heeft Lips de overeenkomst met Medo Clean, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, opgezegd.

Na de opzegging van de overeenkomst heeft Medo Clean zich op het standpunt gesteld dat zij er op mocht vertrouwen dat Lips de overeenkomst tot aan de datum van opzegging (1 september 2011) ongewijzigd zou voortzetten. En dat heeft Lips volgens Medo Clean niet gedaan, door de aanvoer van de te reinigen kleding al per 1 maart 2011 drastisch te beperken en vanaf 4 juli 2011 helemaal te staken. Volgens Lips was het afbouwen gerechtvaardigd “om zo alvast te wennen aan de situatie en aan nieuwe partijen”. Volgens Medo Clean was Lips echter gehouden de hoeveelheid kleding aan te leveren die overeenkomt met het gemiddelde over de voorgaande periode.

Een opzegtermijn strekt er in beginsel toe de contractuele wederpartij niet met het einde van de overeenkomst en de daaraan verbonden inkomsten te overvallen, maar deze enige tijd te gunnen om zich zonder financiële consequenties op de nieuwe situatie voor te bereiden, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar nieuwe opdrachtgevers. Vast staat dat het per 1 maart 2011 aan Medo Clean uitbestede werk ver onder de gemiddelde aantallen is gebleven. Daaruit volgt dat Lips niet heeft gehandeld zoals van haar op grond van de overeenkomst mocht worden verwacht, aldus de rechtbank. Lips is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en derhalve schadeplichtig jegens Medo Clean. De schade van Medo Clean als gevolg van de tekortkoming wordt vervolgens begroot op het omzetverlies minus de door Medo Clean bespaarde kosten.

Kortom, indien een overeenkomst met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn is beëindigd, dienen beide partijen in beginsel de overeenkomst tot het einde ongewijzigd voor te zetten.