Stand van zaken Wet Aanpak Schijnconstructies

Op 3 maart 2015 is het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. In dit voorstel staat onder andere dat verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet zijn toegestaan. Het voorstel is inmiddels ook door de Eerste Kamer, met dien verstande dat een deel van de wet per 1 juli 2015 in werking is getreden en dat het deel over de verrekening van (o.a.) huisvesting pas later (waarschijnlijk 1 januari 2016) in werking zal treden. De gedachte hierachter is dat werkgevers dan nog de mogelijkheid hebben om lopende inhoudingen/verrekeningen af te bouwen en stop te zetten en wellicht een andere afspraak te maken om de betreffende kosten/rekeningen te vereffenen.

Tijdens de Tweede Kamerbehandeling is er extra aandacht besteed aan deze maatregel, met name aan de vraag of bepaalde netto-inhoudingen op het minimumloon onder voorwaarden toch konden blijven bestaan. Denk hierbij met name aan huisvesting en zorgverzekering. Minister Asscher gaf aan dat hij het onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar acht dat er bepaalde betalingen worden ingehouden. Hij gaf aan dat hij voor 1 juni 2015 een brief zou sturen naar de Tweede Kamer waarin de voor- en nadelen zijn opgesomd van netto-inhoudingen op het minimumloon. Hier kan dan nog op worden besloten voordat de regeling op 1 januari 2016 in werking treedt.

Nu heeft Asscher op 2 juni 2015 de Kamer een brief gestuurd waarin hij aangeeft dat hij de Kamer nog niet kan informeren. Dit is ingegeven door het feit dat a) het Hof van Justitie van de EU op 12 februari 2015 een uitspraak heeft gedaan over een soortgelijke kwestie en dat die uitspraak nog nader bestudeerd moet worden omdat dit mogelijk consequenties kan hebben voor het beleid van inhoudingen op het wettelijk minimumloon ten aanzien van gedetacheerde werknemers en b) hij de wenselijkheid van het al dan niet toestaan van inhoudingen nog wil bezien in de context van de eerder aangekondigde brede herziening van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Wat betekent dit nu voor het verrekenen van kosten met het minimumloon?

1. De kans is groot dat het onderzoek van Asscher nog wel even gaat duren en dat de Kamer niet voor 1 januari 2016 geïnformeerd wordt dan wel besloten heeft en dat deel van de nieuwe wet dus wederom tot nader order wordt uitgesteld.
2. De wens van Asscher om inhoudingen te verbieden wellicht in strijd is met Europese wet- en regelgeving, gelet op de uitspraak van het Europese Hof van 12 februari 2015. In die zaak (vindplaats: HvJEU, 12 februari 2015, C-396/13, r.o. 58-63) is bepaald dat het doel van (een bepaalde Europese richtlijn) eraan in de weg staat dat huisvestingkosten van de gedetacheerde werknemers in aanmerking worden genomen bij de berekening van hun minimumloon. Huisvestingskosten zijn aldus, volgens het Hof van Justitie, geen bestanddelen van het minimumloon.