Strafrechtelijke aansprakelijkheid werkgever bij ongeval

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Onlangs is er weer een interessante uitspraak gedaan over de strafrechtelijke aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsongeval. De werkgever werd in dit geval verdacht van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet in combinatie met art. 3.5 lid 1 Arbeidsomstandighedenbesluit.

Vonnis aansprakelijkheid werkgever

In het vonnis wordt uitgebreid ingegaan op de verantwoordelijkheid van de werkgever en de toerekening van het ongeluk aan haar. De werkgever werd in de zaak verantwoordelijk gehouden omdat zij niet de zorg heeft betracht die in redelijkheid van haar kon worden gevergd om te voorkomen dat haar werknemers zonder het doen van nader onderzoek de oven zouden betreden.

Wat is er gebeurd?

Het bedrijf in kwestie ontwikkelt installaties om uranium te verrijken voor kerncentrales. Het bedrijf bezit een zogenaamde Ipsen-oven. Tijdens bewerkingen in de oven wordt gebruik gemaakt van het edelgas Argon. Dit is geur- en kleurloos, zwaarder dan lucht en kan zich op laaggelegen plaatsen ophopen met aldaar kans op zuurstofgebrek. In de instructies van de oven staat dat voorafgaand aan de betreding ervan gewaarborgd moet worden dat het zuurstofgehalte voldoende is en dat zich geen voor de gezondheid schadelijke stoffen in de oven bevinden.

Één van de slachtoffers heeft als specialist voor het bedrijf een zogenaamde Safety Work Instruction (SWI) opgesteld. Hierin staat dat voorafgaand aan betreding van de oven een zuurstofmeting moet worden uitgevoerd. In casu was dit niet gedaan waardoor er twee werknemers zijn overleden na het betreden van de oven. De werkgever voerde aan dat de ene werknemers zelf specialist was en de SWI zelf heeft opgesteld.

Daarnaast is er naar aanleiding van een eerder incident met deze werknemer in een beoordelingsgesprek besproken hoe belangrijk veilig werken is. De werkgever kon daarom niet vermoeden dat deze werknemers zonder de SWI op te volgen de oven zou betreden. De werkgever heeft aldus alle zorg betracht die in redelijkheid van haard kon worden gevergd.

Uitspraak aansprakelijkheid werkgever

De rechtbank is het hier niet mee eens en vindt dat de verantwoordelijkheid van een werkgever veel verder gaat. Aan de hand van de in de rechtspraak ontwikkelde IJzerdraadcriteria werkt de rechtbank het daderschap van de rechtspersoon voor dit geval uit. De rechtbank overweeg als volgt:

“In de SWI is omschreven dat voor het betreden van de oven de zuurstof daarin moet worden gemeten. De zuurstofmeter moet aan een lijn de oven worden ingelaten. De zuurstofmeter moet gecontroleerd worden op keuringsgeldigheid en vooraf moet vastgesteld worden of de batterijduur voldoende is. Bij het bedrijf zijn twee zuurstofmeters aanwezig, een op de afdeling van de Ipsen-oven en een op aan andere afdeling. De zuurstofmeter op de afdeling van de Ipsen-oven bleek op de dag van het ongeluk onvoldoende accuspanning te hebben om te worden ingeschakeld. De werknemers hebben de andere meter niet gepakt. Ze hebben aldus de oven betreden zonder het zuurstofgehalte van te voren te meten. Hier komt bij dat de ene werknemer eerder betrokken was bij een incident. Hieruit had de werkgever kunnen afleiden dat deze werknemers als specialist de regels niet altijd naleefde. Nu er sprake is van het gebruik van Argon, is er een bijzonder gevaarzettende arbeidsplaats. Dit levert voor de werkgever een extra zorgplicht op en vergroot het belang van het constant vergewissen van de mate van gevaar als ook het wegnemen ervan, alvorens de werkgever een werknemer een dergelijke ruimte laat betreden. Het hebben van een SWI en het gebruik van de instructies van de fabrikant wordt in dit kader niet voldoende geacht.”

Tip! Bekijk de uitspraak.

Juridische bijstand

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Binnen het strafrecht ben je als werkgever veelal aansprakelijk voor ongevallen/calamiteiten op de werkvloer, ongeacht het handelen van de werknemer zelf. Dat laat ook dit vonnis zien. Het is met dergelijke zaken erg lastig om feitelijke omstandigheden van de werkvloer dusdanig juridisch te vertalen en wel op zo’n manier dat de aansprakelijkheid van de werkgever niet onverkort moet worden toegepast. Juridische bijstand van specialisten op dit gebied is dan ook vereist. Bij de strafrechtspecialisten van Borg advocaten bent u daarvoor aan het juiste adres.