Te laat of te weinig betalen van btw / loonheffing strafbaar

Sommige ondernemers dienen nog wel eens een zogenaamde nihilaangifte btw of loonheffing in op het moment dat ze krap bij kas zitten of omdat ze op het moment dat die aangifte moet worden ingediend (nog) niet over de juiste of complete gegevens hiervoor beschikken. Dit feit is op zich strafbaar gesteld in art. 69 AWR. Wanneer deze nihilaangifte zo snel mogelijk wordt gevolgd door een juiste en volledige aangifte vervalt echter het recht op strafvervolging voor het openbaar ministerie.

Sinds 1 januari 2014 is middels de Wet aanpak fraude en toeslagen fiscaliteit 2014 ook strafbaar gesteld het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig betalen van aangiftebelastingen (zoals loon- en omzetbelasting). Overtreding van dit nieuwe artikel 69a AWR wordt gesanctioneerd met een maximale gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Een te late betaling kan niet worden hersteld.

Aangiften die tot een teruggaaf leiden of ‘echte’ nihilaangiften vallen buiten dit strafbare kader. Het gaat hier immers niet om het niet of niet tijdig betalen. Hetzelfde geldt voor aangiften naar een (niet te laag) geschat bedrag waarbij de ontvanger tijdig om uitstel van betaling van dit bedrag is verzocht of wanneer er een melding van betalingsonmacht wordt gedaan. Deze aangiften dienen wel tijdig te worden aangevuld met een juiste aangifte.