Toepasselijkheid algemene voorwaarden niet via verwijzing op de factuur

Algemene voorwaarden zijn een handig document om de rechten en plichten van u en uw wederpartijen in vast te leggen. In de algemene voorwaarden bepaalt u onder welke voorwaarden u zaken doet. Algemene voorwaarden bevatten meestal bepalingen over bijvoorbeeld betaling, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst en daarnaast in de regel ook een beperking en/of uitsluiting van uw aansprakelijkheid (exoneratie).

Voordat u zich op de bepalingen uit uw algemene voorwaarden kunt beroepen, moeten de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit betekent dat u in het aanbod dat u aan uw wederpartij doet duidelijk moet maken dat u algemene voorwaarden hanteert en dat deze van toepassing zijn. Doet u dit niet dan wel te laat, dus pas na de totstandkoming van de overeenkomst, of niet op de juiste wijze, dan zou het zomaar kunnen zijn dat u voor een aanzienlijk bedrag het schip in gaat.

Dit laatste overkwam een onderneming uit het Friese Abbega die machines om mest te mixen (de zogenaamde “mobiele mestmixers”) verhuurt. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat deze onderneming zich niet op de aansprakelijkheidsbeperking uit haar voorwaarden kon beroepen. Wat was nu het geval?

De onderneming uit Abbega (“de Onderneming”) is op enig moment in 2012 telefonisch met Boer A overeengekomen de mest van Boer A te mixen. Tijdens dat telefoongesprek is door de Onderneming niet gerept over algemene voorwaarden. Pas op de facturen die Boer A na het uitvoeren van de werkzaamheden ontving werd door de Onderneming naar de – op de achterzijde van factuur  afgedrukte – algemene voorwaarden verwezen.

Nadat de Onderneming de mest van Boer A heeft gemixt blijkt dat er schade aan het mestbassin van Boer A is ontstaan. Kosten: € 35.000,=. De rechter oordeelt dat de Onderneming voor deze schade aansprakelijk is. De Onderneming verweert zich door te stellen dat haar aansprakelijkheid in haar algemene voorwaarden is beperkt. Volgens de onderneming zijn haar algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst nu er op de factuur naar wordt verwezen. De rechter is echter van mening dat er aan de omstandigheid dat op de facturen een verwijzing is opgenomen naar de algemene voorwaarden geen betekenis kan worden gehecht.  Met andere woorden: het pas naar algemene voorwarden verwijzen op de factuur is niet voldoende om aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te nemen en daarmee dus te laat. Gevolgen voor de Onderneming: in plaats van € 530,= dient zij € 35.000,=  aan Boer A te betalen.

Uit het voorgaande blijkt hoe belangrijk het is om uw algemene voorwaarden op de juiste wijze te hanteren. In dit geval ging het om de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Maar wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst, bent u er nog niet. Het is namelijk ook belangrijk dat u de algemene voorwaarden op de juiste wijze ter hand stelt.

Dit komt neer op het feitelijk overhandigen van de voorwaarden (of, in geval van een online overeenkomst, de algemene voorwaarden aan te bieden met een print- of toon in pdf-knop). Doet u dit niet, dan kan uw wederpartij uw algemene voorwaarden (althans bedingen daaruit) vernietigen. U kunt er dan ook geen beroep meer op doen. Helaas gaat dit bij veel ondernemers verkeerd, met alle gevolgen van dien. Om niet voor verrassingen te komen staan is het raadzaam uw algemene voorwaarden beleid eens onder de loep te nemen.