Het UBO-register: stand van zaken 2019

Het is bijna zover: het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ zal in maart worden gepubliceerd. Dit staat in de planningsbrief 2019 van het ministerie van Financiën. Dit wetsvoorstel is de volgende stap tot de lancering van het UBO-register. Wat is dit UBO-register precies en wat zijn de gevolgen daarvan voor u als ondernemer?

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ en betekent (kort gezegd) uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is dus een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Meer specifiek: een UBO is de natuurlijke persoon die een (direct of indirect) belang heeft van (i) ten minste 25% in het aandelenkapitaal van een onderneming, (ii) ten minste 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering of (iii) begunstigde is van ten minste 25% van het vermogen van de onderneming.

Het kan voorkomen dat op basis van bovenstaande criteria geen UBO kan worden aangewezen (bijvoorbeeld door verspreid aandelenbezit). In dit geval dient de onderneming een zogenaamde ‘pseudo-UBO’ te registeren. Dit zal vaak een persoon zijn die het dagelijks beleid van de vennootschap bepaalt, zoals een statutair bestuurder.

Wat is het UBO-register?

Op grond van Europese regelgeving is Nederland verplicht een UBO-register in te stellen, waarin de UBO’s van (onder meer) vennootschappen, stichtingen en trusts worden vastgelegd. Het UBO-register zal onderdeel gaan uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het registreren van nauwkeurige en actuele informatie over de identiteit van UBO’s heeft als doel om witwaspraktijken, het financieren van terrorisme en fraude zoveel mogelijk te bestrijden.

Een deel van de gegevens in het UBO-register zal openbaar zijn. Dit geldt onder meer voor de naam, geboortedatum en nationaliteit van de UBO en de aard en omvang van het economische belang van de UBO. Vanwege de privacy van de UBO wordt niet het exacte percentage geregistreerd, maar wordt er alleen gewerkt met bandbreedtes van 25, 50, 75 en 100%.

Uitzonderingen op de registratieplicht

Niet alle ondernemingen hebben een registratieplicht. Vooralsnog zijn eenmanszaken, publieke rechtspersonen, kerngenootschappen en verenigingen van eigenaren (VVE’s) uitgezonderd van de registratieplicht. Wel wordt onderzocht of dit in de toekomst misschien toch nodig is.

Gevolgen voor u als ondernemer

Het is verstandig om, vooruitlopend op de lancering van het UBO-register, alvast een inventarisatie van de UBO (of pseudo-UBO) te maken, zodat u niet alleen weet wie in het UBO-register dient te worden ingeschreven, maar ook van welke personen u mogelijke additionele gegevens dient te verstrekken aan dienstverleners als advocaten en banken.

Wilt u meer weten over de nieuwe UBO-wetgeving of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact op met onze sectie ondernemingsrecht.