Vanaf 1 juli 2015 transitievergoeding

11 september 2014

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Al eerder heb ik geblogd over de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015. Onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is de versoepeling van het ontslagrecht. Deze wijzigingen zullen per 1 juli 2015 in werking treden. De huidige kantonrechtersformule zal verdwijnen en in plaats daarvan kan de werknemer bij de beëindiging van het dienstverband aanspraak maken op een transitievergoeding. Voor u een kort overzicht:

Wanneer is een transitievergoeding verschuldigd?

De werkgever is de transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst door de werkgever zijn opgezegd of op verzoek van de werkgever zijn ontbonden of na een einde van rechtswege (bij een contract voor bepaalde tijd) op initiatief van de werkgever niet aansluitend zijn voortgezet.

Hoogte van de transitievergoeding

Bij een dienstverband tot tien jaar zal de vergoeding een derde maandsalaris per gewerkt jaar bedragen. Indien het dienstverband langer dan tien jaar heeft geduurd, zal per gewerkt jaar boven die tien jaar de vergoeding een half maandsalaris bedragen. Voorts is de vergoeding gemaximeerd tot een bedrag van € 75.000,-, tenzij de werknemer meer verdient. Alsdan bedraagt de vergoeding maximaal één jaarsalaris.

Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding

Kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer en de kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Uit het ontwerpbesluit blijkt dat hieraan verschillende voorwaarden zullen worden verbonden.

Billijke vergoeding

Indien de werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld kan door de rechter, bovenop de transitievergoeding, een billijke vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding kan ook worden toegekend indien het dienstverband korter dan 24 maanden heeft geduurd. Er bestaat nog geen maatstaf voor berekening van de (aanvullende) billijke vergoeding.