Rechtstreekse werking Europese aanbestedingsrichtlijnen

Rechtstreekse werking

Nederland moet uiterlijk 18 april 2016 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd hebben in eigen wetgeving. Dat is niet gelukt. Met deze richtlijnen wil de Europese Commissie de Europese aanbestedingsregels moderniseren, de kansen vergroten voor het MKB en voor innovatieve en duurzame projecten.

Nieuwe wet

De nieuwe Aanbestedingswet is op 22 maart jl. door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu voor bij de Eerste Kamer. Naar verwachting zal pas op 1 juli 2018 de nieuwe wet in werking treden en dat heeft consequenties vanaf 18 april 2016 voor iedere instelling die verplicht is aan te besteden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen in de zorg en het onderwijs.

Rechtstreekse werking

Sommige delen van de Europese richtlijnen krijgen, conform uitspraken van het Europese Hof, vanaf die datum rechtstreekse werking in Nederland. Dat geldt in elk geval voor de zogenaamde 2B diensten: dat zijn diensten die specifiek van belang zijn voor de nationale markt. Denk hierbij aan sociale en maatschappelijke dienstverlening, zorg en onderwijs. Onder de oude richtlijnen waren er aparte procedures voor de 2B diensten. Vanaf 18 april a.s. zijn deze echter niet meer geldig.

Voor inkopers van deze diensten, zoals gemeenten – denk aan het inkopen van zorg onder de WMO – maar ook zorginstellingen en het onderwijs geldt dat ze vanaf die datum onverkort moeten voldoen aan de regels van de nieuwe Europese richtlijnen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er eerst niet en nu wel een publicatieplicht is voor de aanbestedende dienst.

Let op!

Zaak dus voor een gemeente of (zorg)instelling om zich goed te laten informeren over de gevolgen van deze Europese richtlijnen. Immers een verkeerd aanbestede dienst kan ongeldig worden verklaard. Ondernemers en/of private personen die zich benadeeld achten door de aanbesteding kunnen zich bijvoorbeeld in rechte beroepen op de rechtstreekse werking van de nieuwe Europese richtlijnen.

Heeft u vragen over de aanbestedingsrichtlijnen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.