Van VAR naar modelcontracten

 

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er) hebben nu vaak een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) waarmee zij kunnen aantonen dat zij ZZP’er zijn, en niet in dienst zijn bij hun opdrachtgever. Dit is doorgaans ook in het belang van de opdrachtgever. De opdrachtgever verkiest in dergelijke gevallen namelijk het inschakelen van een ZZP’er boven indienstneming van een werknemer. Daarnaast biedt de VAR opdrachtgevers die werken met ZZP’ers duidelijkheid over het inhouden en betalen van loonheffingen.

VAR verdwijnt 

Zoals u wellicht bekend, vervalt de VAR 1 mei a.s. Een en ander is geregeld in de wet deregulering arbeidsrelaties (wet DBA). De Belastingdienst heeft modelcontracten gepubliceerd welke opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen gebruiken teneinde vooraf zekerheid te creëren met betrekking tot het inhouden van loonheffing. Volgens de Belastingdienst is er geen sprake van een arbeidsrelatie, en zijn dus geen loonheffingen verschuldigd, indien de praktijk conform deze opgestelde modellen wordt gehandeld. De Belastingdienst heeft op haar website verschillende modelcontracten ter beschikking gesteld. Een aantal modelcontracten die zijn breder toepasbaar (onder meer: gezag ontbreekt, opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, opdrachtnemer werkt via intermediair/tussenkomst) en een aantal voorbeeldcontracten voor zeer specifieke beroepen/branches (artiest, huisarts, thuiszorg, verloskundige, kunst en cultuureducatie).

 

Belastingdienst publiceert Handreiking DBA

Voorts heeft de Belastingdienst vorige week de Handreiking DBA. De Handreiking DBA bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen (of er sprake is van een arbeidsovereenkomst). Dit is van belang omdat, in het geval er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst, de opdrachtgever (werkgever) alsnog de loonheffingen moet inhouden en betalen. Als opdrachtgever is het dus raadzaam om bij het aangaan van een overeenkomst met een ZZP’er deze handleiding erbij te pakken om te beoordelen of al dan niet loonheffingen moeten worden ingehouden en betaald. Let hierbij altijd goed op. Het is een onaangename verrassing indien uw opdrachtnemer plots toch werknemer blijkt te zijn, met alle gevolgen van dien (niet alleen fiscaal, maar ook arbeidsrechtelijke gevolgen zoals ontslagbescherming etc).  

 

Indien u vragen heeft over contractenrecht, de verschillende modelcontracten of wil weten welk modelcontract het beste aansluit bij uw situatie, neem dan gerust contact met ons op.