Veiligheidsmaatregelen op de werkvloer en zorgplicht van de werkgever

9 januari 2013

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Op grond van de wet moet de werkgever zorg dragen voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Indien de werkgever tekort schiet in deze zorgplicht is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt.

Deze zorgplicht van de werkgever houdt niet alleen in dat de werkgever ervoor moet zorgen dat voldoende veiligheidsmateriaal op de werkplek beschikbaar is, maar ook dat hij erop toeziet dat zijn werknemers dat materiaal op de juiste wijze gebruiken. Is dit anders als het een ervaren werknemer betreft?

In de zaak ging het om een ervaren ‘asbestos safety worker’, die laatstelijk werkzaam was als voorman. Deze werknemer is tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden van het dak gevallen en zes meter lager op de grond terechtgekomen. Hij had de veiligheidsgordels niet gebruikt.

In de procedure heeft de werknemer aangevoerd dat de werkgever ervoor had moeten zorg dragen dat hij op een veilige manier werkte, hetgeen de werkgever heeft nagelaten. De werkgever heeft daartegenover onder meer gesteld dat de werknemer als ‘supervisor en leidinggevende’ er zelf voor kon en moest zorg dragen dat er adequate valbeschermingsmiddelen gebruikt werden en dat, als een werknemer veiligheidscursussen volgt, de werkgever ervan uit mag gaan dat de werknemer doet wat hij heeft geleerd.

De omstandigheid dat het in dit geval een ervaren werknemer betreft helpt de werkgever niet. De Hoge Raad heeft bepaald dat de zorgplicht van de werkgever betekent dat de werkgever niet alleen de veiligheidsgordels aan de werknemer ter beschikking had moeten stellen, maar ook dat de werkgever erop had moeten toezien dat die gordels ook daadwerkelijk en op de juiste wijze worden gebruikt.