Verbod op asbesthoudende dakbedekking treft vooral agrarische sector  

asbest asbestdaken verbod

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit houdt in dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking voor die tijd moeten verwijderen. Driekwart van dergelijke daken bevindt zich in de agrarische sector, waardoor voornamelijk ondernemers door dit verbod worden getroffen. Tot en met 2019 is er nog subsidie beschikbaar. Zorg dus dat u op tijd maatregelen neemt!

Het aanpakken van de asbestproblematiek staat voor het kabinet hoog in het vaandel, omdat asbest grote risico’s meebrengt voor mens en milieu. Maar voordat het asbestverbod in 2024 in werking treedt, moet eerst de zogeheten Wet Milieubeheer worden gewijzigd. Op 2 februari 2017 is een voorstel ingediend om deze wet aan te passen. Momenteel wordt het voorstel in de Tweede Kamer behandeld. Na deze wetswijziging zal asbesthoudende dakdekking officieel worden verboden.

Asbestverbod vanaf 2024

Door het verbod op asbestdaken pas vanaf 2024 te laten gelden, wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Waternet eigenaren van asbestdaken tegemoet komen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn in Nederland veel asbestdaken geplaatst. Volgens de staatssecretaris betreft de economische levensduur van asbesthoudende daken dertig tot vijftig jaar. Deze daken zullen vanaf de jaren twintig in deze eeuw verouderd zijn.

Er was overigens al een verbod op asbest, maar gold alleen voor producten die na 1993 zijn gemaakt. Met het nieuwe verbod worden álle daken verboden, ook die voor 1993 zijn geproduceerd. Die worden straks dus ook verboden.

Tweede Kamer twijfelt aan haalbaarheid

Het asbestverbod is niet zonder controverse. De Tweede Kamer twijfelt ernstig aan de haalbaarheid; het tempo van sanering ligt  te laag. Vorig jaar is maar 5,8 miljoen vierkante meter aan asbest gesaneerd. Naar schatting is er in Nederland nog honderd miljoen vierkante meter aan asbesthoudende dakbedekking aanwezig. Dit zou betekenen dat de verwerkingscapaciteit flink omhoog moet om de verwijdering van alle asbestdaken voor 2024 te realiseren. In de Tweede Kamer heerst er verdeeldheid over de vraag of Nederland wel over die capaciteit beschikt.

Saneren en vervangen asbestdaken

De overheid stelt in totaal 75 miljoen euro aan subsidie ter beschikking voor zowel particulieren als  ondernemers voor het verwijderen van asbestdaken. Dat is een schijntje tegenover de totale kosten om alle daken in Nederland te saneren en te vervangen. Deze worden namelijk geraamd op 3 à 3,5 miljard euro. Eigenaren van asbesthoudende dakbedekking doen echter goed om  nu al aandacht te hebben voor dit probleem.

Subsidie verwijderen asbestdaken

Eigenaren komen voor subsidie in aanmerking als zij voldoen aan enkele voorwaarden. De uiteindelijke subsidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter met een maximum van 25.000 euro per adres. Subsidieaanvragen kunnen uiterlijk tot 31 december 2019 worden ingediend. Wij bevelen u aan om de aanvraag echter niet te bewaren voor eind 2019, hiermee vermijdt u het risico  dat de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) uw aanvraag niet meer behandelt wegens het bereiken van het subsidieplafond.

Waardevermindering pand

Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt zullen gemeenten vanaf 2024 bevoegd zijn tot het opleggen van boetes aan eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking. Het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking gaat gepaard met hoge kosten. Eigenaren van gebouwen met asbestdaken dienen dan ook rekening te houden met waardevermindering van hun pand. De kosten voor verwijdering en vervanging kunnen namelijk worden verdisconteerd in de verkoopprijs. Daarnaast lopen eigenaren vanaf 2024 het risico op een boete.

Tijdige sanering

Tijdige sanering is gelet op het bovenstaande aan te raden. Niet alleen komen eigenaren dan in aanmerking voor subsidie, ook kunnen zij eventuele handhavingsgeschillen met de gemeente vermijden.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met asbestadvocaat Lex de Jager via onderstaand contactformulier.