Vergaderrechten van certificaathouders na invoering flex-BV

Als houder van aandelen binnen een vennootschap heb je stem- en vergaderrecht (zeggenschapsrechten) binnen de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: “AVA”) en heb je recht op winst (economische rechten). Daarnaast is het mogelijk om aandelen te certificeren. Dit houdt in dat alle aandelen door een administratiekantoor worden gehouden en dat het administratiekantoor certificaten uitgeeft. Als houder van certificaten heb je in beginsel geen zeggenschapsrechten, maar wel economische rechten. Met de invoering van de wetgeving omtrent de flex-bv (1 oktober jl.) heeft een verandering plaats gevonden met betrekking tot de rechten van certificaathouders.

Met of zonder medewerking van de vennootschap

Voor 1 oktober 2012 waren de rechten van een certificaathouder afhankelijk van de vraag of de certificering met of zonder medewerking van de vennootschap was geschied. Tot 1 oktober 2012 was het niet geheel duidelijk wanneer de certificaten met of zonder medewerking van de vennootschap waren uitgegeven. Of sprake was van medewerking van de vennootschap was afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Aanwijzingen hiervoor waren onder andere wie de kosten van de certificering voor haar rekening nam en op wiens initiatief de certificering plaats vond. Houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap waren uitgegeven hadden wel vergaderrechten en houders van certificaten die niet met medewerking van de vennootschap waren uitgegeven niet.

Met de invoering van de flex-bv is hier verandering ingekomen. Vanaf 1 oktober 2012 is het niet meer relevant of de vennootschap medewerking heeft verleend bij het certificeren. Vergaderrecht zal in de statuten worden verankerd. Degene die krachtens de statuten vergaderrecht heeft, heeft het recht om:

– de AVA bij te wonen;

– te worden opgeroepen voor de AVA;

– agendapunten voor de AVA in te dienen;

– de AVA bijeen te roepen;

– binnen de AVA het woord te voeren;

– jaarrekeningen en jaarverslagen kosteloos in te zien;

– een enquêteprocedure te starten;

– boeken, bescheiden en andere gegevensdrager van de vennootschap na ontbinding in te zien;

– bepaalde afschriften van de balans in te zien.

Voor 1 oktober 2012 hadden de houders van certificaten die zonder medewerking van de vennootschap waren uitgebracht de eerste zes genoemde rechten niet. Bij certificaten die na 1 oktober 2012 zijn uitgegeven is het onderscheid niet meer van belang en hebben alle certificaathouders alle genoemde rechten. De houders van certificaten die voor 1 oktober 2012 met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven behouden hun rechten, ook wanneer dit niet expliciet na 1 oktober 2012 in de statuten is aangepast.

Conclusie

Of je als certificaathouder vergaderrechten hebt, is vanaf 1 oktober 2012 niet meer afhankelijk van de vraag of de certificaten met of zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. Van belang is of het vergaderrecht aan certificaathouders in de statuten van de vennootschap is toegekend of niet. Reeds aan certificaathouders toegekende vergaderrechten kunnen in een later stadium bij statutenwijziging worden ontnomen. Stemrecht binnen de AVA blijft echter voorbehouden aan aandeelhouders.