Verzuim en de ingebrekestelling (per e-mail)

Stel, u heeft met bedrijf X een overeenkomst gesloten tot het schilderen van uw nieuwe kantoorpand. Bedrijf X gaat aan de slag, maar maakt er echter direct een puinhoop van. Na constatering van het gepruts heeft u er geen fiducie meer in dat het ooit nog goed gaat komen met deze partij – en het schilderwerk – en u wilt van de overeenkomst af. Kan dat zomaar?

Het antwoord op voorgaande vraag is: nee, u kunt de overeenkomst pas ontbinden – zonder dat u zelf schadeplichtig wordt – indien bedrijf X in verzuim verkeert. Een wederpartij kan op verschillende manieren in verzuim geraken. De meest voorkomende wijze om de wederpartij in verzuim te laten raken is middels de zogenaamde “ingebrekestelling”. In een ingebrekestelling stelt u de wederpartij nog voor een laatste keer in de gelegenheid om de verplichtingen uit de overeenkomst – zoals afgesproken – na te komen.

Een wederpartij kan ook nog op andere wijzen (bijvoorbeeld “van rechtswege”) in verzuim geraken. In dit blogbericht zal ik mij echter beperken tot bespreking van de ingebrekestelling die het verzuim van de wederpartij creëert.

Verzuim door ingebrekestelling

Artikel 6:82 lid 1 BW zegt: “het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijk aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft”.

Uit bovenstaande volgt dat twee dingen bij een ingebrekestelling in ieder geval belangrijk zijn. Ten eerste dat de ingebrekestelling schriftelijk is en ten tweede dat aan de wederpartij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.

Ingebrekestelling per e-mail

Na enige discussie in de literatuur – en daarbuiten – wordt thans, ook in de jurisprudentie, aangenomen dat een ingebrekestelling per e-mail is toegestaan.

Een ingebrekestelling per e-mail is gemakkelijk, maar verdient, naar mijn idee, echter niet altijd de voorkeur. Omdat de verzender van de ingebrekestelling moet aantonen dat hij de ingebrekestelling heeft verzonden kan dit bij email soms voor bewijs problemen zorgen. Wanneer de ingebrekestelling echter per aangetekende post wordt verstuurd doet dit zich haast niet voor, de verzender heeft dan immers de beschikking over een verzendbewijs.

Een andere overweging om niet te kiezen voor de ingebrekestelling per e-mail kan zijn het idee dat de ingebrekestelling per post – of zelfs bij deurwaarder –meer indruk maakt op de wederpartij.

Redelijke en duidelijke termijn

Uit artikel 6:82 lid 1 artikel volgt ook dat de wederpartij een duidelijke termijn (bijvoorbeeld twee weken na heden) moet worden gegeven, waarbinnen hij de verplichtingen uit de overeenkomst moet nakomen. De wederpartij moet immers weten binnen welke termijn hij de overeenkomst moet nakomen en wanneer hij dus uiterlijk in verzuim komt.

De aan de wederpartij te geven termijn moet te allen tijde redelijk zijn. Of de gestelde termijn redelijk is hangt af van de omstandigheden van het geval. Het afronden van schilderwerkzaamheden aan een kantoorpand kan eerder worden voltooid in twee weken dan het afbouwen van een flatgebouw. Uiteraard is dit ook weer afhankelijk van hoe ver de werkzaamheden zijn gevorderd.

Tenslotte…

Naast bovenstaande is het vanzelfsprekend ook van belang dat de ingebrekestelling aan de juiste partij wordt gestuurd – de partij met wie u de overeenkomst bent aangegaan – en dat voor de wederpartij duidelijk is wat precies van hem wordt verwacht. Schort er iets aan de ingebrekestelling? Dan bestaat het risico dat de ingebrekestelling niet geldig is. Hierdoor had u de overeenkomst – indien u dat heeft gedaan – niet mogen ontbinden, dan wel geen schadevergoeding kunnen eisen.