Vooraf het einde van de arbeidsovereenkomst regelen?

21 november 2012

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Met het opnemen van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst wordt het einde van de arbeidsovereenkomst afhankelijk gesteld van een toekomstige onzekere gebeurtenis. De Hoge Raad heeft bepaald dat slechts bij uitzondering de ontbindende voorwaarde wordt aanvaard. Wanneer mag u als werkgever een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst opnemen?

Of een ontbindende voorwaarde geldig is, zal per geval moeten worden beoordeeld. In elk geval dient de gebeurtenis die de arbeidsovereenkomst doet eindigen objectief bepaald en niet afhankelijk van de wil of de subjectieve waardering van een partij te zijn. Een voorbeeld hiervan is de leer-/arbeidsovereenkomst waarbij wordt overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de opleiding wordt voltooid of juist voortijdig is afgebroken.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld over de geldigheid van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst waarbij het ging om het wegvallen van een subsidieregeling. Wat was er in deze zaak aan de hand?

De werkgever had op 1 juni 2000 een werkneemster in dienst genomen op basis van de regeling in- en doorstroombanen voor langdurige werklozen (ID-regeling). Gemeenten verleenden subsidies voor het in dienst nemen van langdurig werklozen. In de aanstellingsbrief van werkneemster was kort gezegd de ontbindende voorwaarde opgenomen dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen op het moment dat, de subsidie, zou wegvallen.

De ID-regeling is per 1 januari 2009 geëindigd en de werkgever heeft werkneemster laten weten dat per die datum ook haar arbeidovereenkomst zou eindigen. Per 1 januari 2009 heeft de werkgever geen loon meer betaald en de werkneemster is een procedure begonnen waarbij zij stelde dat deze ontbindende voorwaarde in strijd was met het gesloten stelsel van het ontslagrecht.

De Hoge Raad acht het in deze zaak van belang dat de arbeidsplaats van de werkneemster is gecreëerd op basis van de ID-regeling. Ons hoogste rechtscollege heeft in deze zaak bepaald dat, wanneer een werkgever deelneemt aan een dergelijke regeling om voor langdurig werklozen arbeidsplaatsen te creëren, hij geen nadeel hoeft te ondervinden indien de (subsidie)regeling eindigt. Deze ontbindende voorwaarde is dus geldig en de arbeidsovereenkomst van de werkneemster is dan ook van rechtswege geëindigd op 1 januari 2009.

Kortom, als werkgever is het onder omstandigheden mogelijk vooraf een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op te nemen, zodat wanneer deze voorwaarde intreedt, de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt. Let wel, ontbindende voorwaarden zijn slechts in specifieke gevallen geldig. Laat u dus adviseren alvorens een dergelijke voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op te nemen.