Welke gevolgen hebben de hervormingen in het ontslagrecht voor de werkgever?

15 november 2012

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Het is geen nieuwe discussie: moet het voor de werkgever makkelijker worden de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Het huidige kabinet, en eerder de ‘Kunduz coalitie’, vindt van wel.

De plannen van het huidige kabinet in verband met de hervormingen op de arbeidsmarkt zullen, als zij wet worden, verstrekkende gevolgen hebben. Welke gevolgen hebben deze plannen voor de werkgever?

Een gevolg is dat de preventieve ontslagtoets door het UWV Werkbedrijf of de rechter verdwijnt. Daar komt een hoorprocedure bij de werkgever voor in de plaats. De werkgever moet de werknemer schriftelijk informeren over het voorgenomen ontslag en hem de gelegenheid geven hierop te reageren alvorens de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Indien de werkgever het voornemen tot ontslag niet schriftelijk kenbaar maakt, de reden niet noemt of als de werknemer niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, leidt dit tot vernietigbaarheid van de gedane opzegging. Dit betekent dat de werkgever deze hoorprocedure zorgvuldig moet uitvoeren.

Voorts zal het voor de werkgever in beginsel niet langer mogelijk zijn de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden. De werkgever zal zich in bijna alle gevallen moeten wenden tot het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf toetst vervolgens de redenen voor het ontslagvoornemen en geeft daarna een advies. Bij zowel een positief als een negatief advies kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigen.

De werkgever zal er vervolgens rekening mee moeten houden dat de werknemer de mogelijkheid heeft naar de kantonrechter te stappen. De kantonrechter kan, uitsluitend bij een negatief advies van het UWV Werkbedrijf, het gegeven ontslag ongedaan maken. Bij positief advies van het UWV Werkbedrijf kan de kantonrechter de werknemer een vergoeding toekennen.

Het is de vraag hoe de hervormingen van het ontslagrecht in de praktijk zullen uitpakken. Eerst maar afwachten of deze plannen daadwerkelijk wet worden. Wij houden u in elk geval op de hoogte.