Werkgever failliet, en dan?

In de afgelopen jaren zijn steeds meer werknemers ermee geconfronteerd: het bedrijf waar ze werkzaam zijn gaat failliet. Voor werknemers is het vervolgens de vraag of zij hun werkzaamheden kunnen en/of moeten voortzetten. Het faillissement betekent immers niet automatisch dat de arbeidsovereenkomst komt te eindigen. Na het faillissement blijft de arbeidsovereenkomst onverminderd van kracht en zijn werknemers derhalve in beginsel gehouden de verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst (het verrichten van werkzaamheden) na te komen. Doorwerken dus.

Vaak zal er na het faillissement geen werk en geen geld meer zijn om salarissen te betalen en zal de curator de arbeidsovereenkomsten met de werknemers zo snel mogelijk willen beëindigen door opzegging ervan. Bij een faillissement hoeft de werkgever (de curator) geen toestemming (ontslagvergunning) bij het UWV aan te vragen. Een opzeggingsbrief is voldoende om de arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Bij de opzegging dient de curator de overeengekomen of wettelijke opzegtermijn in acht te nemen, met dien verstande dat de arbeidsovereenkomst in elk geval kan worden opgezegd met een termijn van zes weken (artikel 40 lid 1 Faillissementswet).

Ook al komt de arbeidsovereenkomst daardoor kort na het faillissement te eindigen, de failliete werkgever zal niet altijd het loon tot het einde van de opzegtermijn kunnen uitbetalen. De werknemers kunnen zich daarvoor wenden tot het UWV, die in dat geval de loonbetalingsverplichting van de werkgever overneemt.

Overigens mag een werkgever zijn bedrijf niet (op eigen aangifte) failliet laten verklaren met als enige doel snel en goedkoop van werknemers af te komen om vervolgens een doorstart te maken met de werknemers van zijn keuze. Als dat toch gebeurt, kunnen de voormalige bestuurders onder omstandigheden worden aangesproken voor de schade die de werknemers lijden als gevolg van de faillietverklaring. Kortom, in geval van een (dreigend) faillissement en/of een doorstart is het van belang om, zowel voor de werkgever als de werknemer, goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en de beperkingen die een faillissement met zich brengen.