Werkgevers let op! Hoge boetes bij overtreding WAV

Het is voor werkgevers van belang goed op de hoogte te zijn van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Bij overtreding zijn de boetes vaak hoog en in de praktijk slaagt een beroep op matiging van de boete zelden. Aangezien de WAV per 1 januari 2014 op diverse onderdelen strikter en formeler is geworden, is de verwachting dat het aantal boeteopleggingen zal toenemen.

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Op basis van de WAV is het een werkgever verboden om een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Een vreemdeling is iemand die niet de nationaliteit heeft van een land dat tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoort. Ontbreekt voor de vreemdeling een tewerkstellingsvergunning, dan is het risico groot dat een onderzoek van de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) volgt. De controles van de Inspectie vinden plaats zonder aankondiging en zonder tussenkomst van de rechter kan een boete worden opgelegd van € 12.000,- per ‘vreemdeling’.

De WAV hanteert een ruim werkgeversbegrip, niet alleen de formele werkgever maar bijvoorbeeld ook de opdrachtgever. Ten aanzien van één tewerkstelling kan dus sprake zijn van meerdere WAV-werkgevers (de keten van werkgevers). Indien er geen tewerkstellingsvergunning is, kunnen alle werkgevers in de keten een boete opgelegd krijgen. Dit geldt ook bij aannemers en onderaannemers; heeft de onderaannemer iemand in dienst zonder tewerkstellingsvergunning, dan kan de boete ook aan de hoofdaannemer worden opgelegd. De omstandigheid dat de hoofdaannemer geen wetenschap had en/of er niet heeft ingestemd dat werkzaamheden door ‘vreemdelingen’ werden verricht, doet daaraan niet af.

Boete matigen

Een verminderde verwijtbaarheid kan aanleiding zijn de boete te matigen. In de praktijk blijkt dat daarvan niet snel sprake is. Verminderde verwijtbaarheid kan worden aangenomen, indien de werkgever heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen. Uit de rechtspraak blijkt dat de (verregaande) inspanningsverplichtingen van de WAV-werkgever uit verschillende onderdelen bestaan: de verificatieplicht, de contractuele afspraken en de controle in de praktijk. Het is de verantwoordelijkheid van iedere WAV-werkgever te controleren of aan de voorschriften van de WAV wordt voldaan, zowel bij aanvang als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Ook indien bij de werkgever geen enkele opzet in het spel is, kan overtreding van de WAV-verplichtingen streng beboet worden en in beginsel is er weinig ruimte voor matiging. De website www.weethoehetzit.nl. kan in dit verband geraadpleegd worden om enige inzichten te verschaffen (deze website maakt bijvoorbeeld inzichtelijk dat ten behoeve van de verificatieplicht alleen kopie van het identiteitsdocument onvoldoende is).

Kortom, als een werkgever een vreemdeling arbeid laat verrichten, is het van belang te weten dat er (zware) verplichtingen op haar rusten, wil de werkgever boetes voorkomen. Indien eenmaal een boete is opgelegd, is het niet eenvoudig een besluit daartoe te (laten) vernietigen danwel de boete te matigen. Echter, het instellen van bezwaar en/of beroep is niet bij voorbaat kansloos. Dus indien de Inspectie SZW voornemens is een boete op te leggen, is het raadzaam in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te winnen.