Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!

Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!   

Sinds 1 juli 2015 zijn verschillende maatregelen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Met een schijnconstructie wordt, kort gezegd, gevallen bedoeld waarbij een werkgever werknemers uit het buitenland goedkoop werkzaamheden voor haar laat verrichten waarmee zij op deze wijze sociale premies kan ontduiken. Het gevolg van goedkoop buitenlands personeel is ook dat Nederlandse werknemers van de Nederlandse arbeidsmarkt worden verdrongen. Het doel van de WAS is om (onder meer) oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te voorkomen en de rechtspositie van werknemers te versterken (bescherming tegen onderbetaling).  

Een aantal maatregelen uit de WAS die sinds 1 juli 2015 gelden zijn onder meer:

  • Ketenaansprakelijkheid voor loon: zowel werkgever als opdrachtgever zijn aansprakelijk voor het loon van de werknemer. De werknemer kan nu dus zowel bij zijn werkgever als bij de opdrachtgever achterstallig loon opeisen.
  • Openbaarmaking inspectiegegevens: de Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan de regels houden en legt boetes op in het geval de regels overtreden worden. Daarnaast maakt de Inspectie de namen bekend van bedrijven die zij controleren.
  • Uitwisseling van informatie: in het geval de Inspectie vermoedt dat er niet wordt gehouden aan de cao, wordt dit doorgegeven aan werknemers- en werkgeversorganisatie, zodat deze actie kunnen ondernemen.
  • De belangrijkste en/of de opvallendste wijziging is de ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheid geldt voor iedere opdrachtgever die onderdeel is van een keten waarin op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk arbeid wordt verricht door een werknemer (op basis van een arbeidsovereenkomst). Dit komt vaak voor in onder meer de bouwsector. De ketenaansprakelijkheid betekent dat een opdrachtgever dus hoofdelijk aansprakelijk wordt voor het verschuldigde loon van de werknemers van bijvoorbeeld de door hem ingeschakelde aannemer. De opdrachtgever kan deze aansprakelijkheid alleen ontlopen indien hij aannemelijk kan maken dat hem, gelet op de omstandigheden van het geval, geen verwijt kan worden gemaakt ter zake van de onderbetaling.

    Deze wijziging brengt dus een extra risico met zich mee voor opdrachtgevers. Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer (haar) werknemers zal inzetten, is het dan ook extra opletten!

    Overigens zullen vanaf 1 januari 2016 meer maatregelen uit de WAS doorgevoerd worden. Zo zullen bijvoorbeeld constructies verboden worden waarbij onkostenvergoedingen en/of maaltijdkosten worden ingehouden op het minimumloon. Werkgevers dienen dus het volledig minimumloon te betalen en er mogen ook geen contante betalingen meer plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.