Wetsvoorstel: afschaffing geschriftenbescherming

Begin deze week is het ontwerp wetsvoorstel tot aanpassing van de Auteurswet ter consultatie aan ons Nederlanders voorgelegd. Het wetsvoorstel beoogt de Auteurswet aan te passen in die zin dat uit artikel 10 lid 1 onderdeel 1 (‘onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften’) het woordje ‘alle’ wordt geschrapt. Met deze schrapping komt de zogenaamde geschriftenbescherming te vervallen.

De geschriftenbescherming, zoals deze momenteel nog in artikel 10 van de Auteurswet staat en gewoon geldt, brengt met zich dat ook geschriften die tot stand zijn gekomen zonder dat daaraan enige creativiteit ten grondslag heeft gelegen – zogenaamde geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker – tegen lukraak overnemen zijn beschermd. Voorbeelden van dergelijke geschriften zijn telefoonboeken, dienstregelingen en programmaoverzichten.

Het afschaffen van de geschriftenbescherming is geheel in lijn met het idee uit het regeerakkoord dat het Auteursrecht moet worden gemoderniseerd. De bedoeling is dat alleen echt creatieve prestaties voortaan nog de bescherming van de Auteurswet genieten. Verder moet in deze tijd informatie eenvoudig en zoveel mogelijk vrij uitwisselbaar zijn, de geschriftenbescherming staat daar, volgens de wetgever, aan in de weg.

Op het moment dat de geschriftenbescherming wordt afgeschaft is het echter niet zo dat ‘alle andere geschriften’ zonder uitzondering mogen worden overgenomen. Dit kan onder omstandigheden –wanneer men bijvoorbeeld op buitenproportionele wijze profiteert van andermans investeringen – namelijk nog steeds onrechtmatig zijn. Volledig vrije verspreiding van informatie is na de afschaffing dus niet het geval.

Wanneer de wijziging van de Auteurswet van kracht wordt, is nog niet bekend. De consultatie duurt in ieder geval nog tot 11 april 2013. Daarna moet het voorstel nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dit kan uiteraard nog even duren.