Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

De ministerraad heeft onlangs ingestemd om het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van minister Blok voor advies naar de Raad van State te zenden. Het doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van opdrachtgevers. Een van de opvallende wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem is de mogelijke verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer.

Volgens het huidige artikel 7:758 lid 3 BW is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Onder het huidige recht is de aannemer dus na oplevering slechts aansprakelijk voor verborgen gebreken. In het nieuwe systeem zal de aannemer óók aansprakelijk zijn voor zichtbare gebreken die bij de oplevering door de opdrachtgever opgemerkt hadden kunnen worden, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. De bewijslast komt dus bij de aannemer te liggen. Van deze regeling mag niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken.

Er is uit verschillende hoeken kritiek geuit op het wetsvoorstel van minister Blok. Zo is de verwachting dat het voor een aannemer niet eenvoudig zal zijn om aan te tonen dat eventuele gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen en daarmee de aansprakelijkheid van de aannemer zal worden verruimd.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel vanaf 2016 stapsgewijs in werking treedt. De komende tijd zal worden gewerkt aan verdere uitwerking van het nieuwe systeem. Wij volgen deze en andere ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.