Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Huissleutel

Duur tijdelijke huurovereenkomsten


Voor de verhuur van woonruimten kan op dit moment slechts eenmaal met dezelfde huurder een tijdelijke huurovereenkomst in de zin van 7:271 lid 1 BW worden aangegaan. Voor onzelfstandige woonruimte geldt dat dit voor de duur van maximaal vijf (5) jaar mogelijk is. Voor zelfstandig woonruimte geldt een maximale duur van twee (2) jaar. Na deze perioden eindigt de huurovereenkomst door aanzegging van de verhuurder, zonder dat de huurder een beroep toekomt op verregaande huurbeschermingsbepalingen. Als de huurovereenkomst niet tijdig door de verhuurder wordt aangezegd verschiet de tijdelijke huurovereenkomst van kleur en is sprake van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd. Zodra de huurovereenkomst wordt aangemerkt als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, heeft een huurder verregaande huurbescherming. Dit betekent onder meer dat de huurovereenkomst niet zomaar door de verhuurder kan worden opgezegd. 

Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten


Regelmatig krijg ik van verhuurders de vraag of zij een tijdelijke huurovereenkomst kunnen verlengen zonder dat er direct sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het antwoord daarop is kortgezegd: nee. Zodra de tijdelijke huurovereenkomst wordt verlengd is sprake van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd en heeft de huurder recht op verregaande huurbescherming. Dit is ook het geval als de tijdelijke huurovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan twee (2) of vijf (5) jaar en de verlenging van de huurovereenkomst binnen de maximale periode van twee (2) of vijf (5) jaar valt. Met andere woorden: een tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimten aangegaan voor de duur van één (1) jaar kan niet worden verlengd met bijvoorbeeld een half jaar of één (1) jaar, zonder dat de huurder verregaande huurbescherming toekomt. Zodra een tijdelijke huurovereenkomst wordt verlengd, verliest de huurovereenkomst het tijdelijk karakter en wordt het “automatisch” een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Daarop geldt één uitzondering: het afgelopen jaar was het mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen op basis van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomst in verband met de coronacrisis. 

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur
Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om huurders en verhuurders meer opties te geven om de tijdelijke huurovereenkomst vorm te geven. In het wetsvoorstel wordt onder meer voorgesteld om de maximale duur van twee (2) jaar voor zelfstandige woonruimten te verlengen naar drie (3) jaar

Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk om de tijdelijke huurovereenkomsten voor zowel zelfstandige woonruimten als onzelfstandige woonruimten éénmaal te verlengen, zolang de voorgeschreven maximale huurtermijn van drie (3) respectievelijk vijf (5) jaar niet wordt overschreden. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen is het bijvoorbeeld wél mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor de duur van één (1) jaar aan te gaan en die éénmaal te verlengen met nogmaals één (1) jaar, zonder dat de tijdelijke huurovereenkomst een huurovereenkomst van onbepaalde tijd wordt. 

Tot slot biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij een tijdelijke huurovereenkomst een minimumtermijn op te nemen, waarbinnen beide partijen de huurovereenkomst niet kunnen beëindigen. Op dit moment geldt bij tijdelijke huurovereenkomsten dat het voor de verhuurder niet, maar is het voor de huurder wel mogelijk om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Het wetsvoorstel brengt daar verandering in. 

Conclusie


Het wetsvoorstel biedt zowel verhuurders als huurders meer flexibiliteit in het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst. Tijdelijke huurovereenkomsten worden voor een langere periode mogelijk gemaakt, kunnen worden verlengd en er kan een minimumduur worden opgenomen waarbinnen niet kan worden opgezegd. Door het wetsvoorstel wordt enerzijds de woonzekerheid voor huurders van zelfstandige woningen voor langere tijd gegarandeerd. Anderzijds wordt aan verhuurders tegemoetgekomen doordat zij een minimumduur van de huurovereenkomst met de huurder kunnen afspreken. De wetgever hoopt dat hierdoor meer tijdelijke huurwoningen beschikbaar zullen komen. 

Het wetsvoorstel is nog in behandeling. Op dit moment is het mogelijk om op het wetsvoorstel te reageren. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over (het aangaan van) tijdelijke huurovereenkomsten, neem dan gerust contact op nemen met Saskia Roeters van Lennep