WHOA bijna van kracht. U kunt alvast aan de slag!

Eerder blogden wij al over de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Op basis van deze nieuwe wetgeving kunnen bedrijven vanaf 1 januari 2021 schulden saneren door middel van het aanbieden van een schuldeiserakkoord dat door de rechtbank algemeen verbindend kan worden verklaard. De WHOA moet voorkomen dat grootbedrijf en MKB-ondernemers die te maken hebben met een te grote schuldenlast, maar in de kern levensvatbaar zijn, onnodig failliet gaan.

Wij krijgen al veel vragen over hoe straks een WHOA traject kan worden gestart. Als u op dit moment te maken heeft met een te zware schuldenlast hoeft u niet te wachten tot 1 januari 2021. In dit blog leest u met welke voorbereidingen u alvast aan de slag kan.

Financieel inzicht

Een WHOA traject begint bij het verzamelen van informatie en het opstellen van een goed overzicht van de financiële positie van de onderneming. Essentieel zijn een volledig crediteurenoverzicht, een overzicht van de bezittingen van de onderneming en te verwachte inkomsten. U dient verder te inventariseren welke middelen kunnen worden aangetrokken om een akkoord te kunnen financieren. Van belang is dat aan de hand van een totaalbeeld kan worden vastgesteld waar de grootste problemen zitten die moeten worden opgelost om de onderneming duurzaam te kunnen voortzetten.

Opstellen conceptakkoord

Als duidelijk is waar de grootste knelpunten zitten is de volgende stap om te bedenken hoe een conceptakkoord eruit kan zien. De inhoud van het akkoord mag u zelf vaststellen. Ook kunt u bijvoorbeeld zelf bepalen aan welke (groepen) schuldeisers u een akkoord wil aanbieden. Daarbij moet u wel aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen. Uitgangspunt is dat de herstructurering eerlijk verdeeld wordt en crediteuren niet in een slechtere positie komen te verkeren dan in het geval van een faillissement. Kleine crediteuren moeten minimaal 20% van hun vordering betaald krijgen, tenzij er kan worden aangetoond dat er zwaarwegende gronden zijn om dit niet te doen. Bij het ontwerp van het conceptakkoord en het beoordelen van de haalbaarheid daarvan moet u zich ook realiseren dat de arbeidsvoorwaarden van personeel niet kunnen worden gewijzigd. Indien uw personeelsbestand te groot is om in de toekomst succesvol te kunnen zijn moet hier op een andere manier – bijvoorbeeld door een reorganisatie – een oplossing voor worden gevonden.

Overleg schuldeisers

Een WHOA traject zal alleen succesvol zijn indien uw (belangrijkste) schuldeisers instemmen met het conceptakkoord. Voor een geslaagd traject is daarom van belang dat u in een vroeg stadium overleg heeft met uw belangrijkste crediteuren en hen waar mogelijk betrekt bij het opstellen van het conceptakkoord. Een goede timing is daarbij essentieel. Van Till advocaten begeleidt al vele jaren bij het treffen van (buitengerechtelijke) regelingen met schuldeisers en wij kunnen u bij uitstek adviseren bij de communicatie richting crediteuren.

Schakel tijdig hulp in

Onze ervaring is dat ondernemers die na eerder succes (plotseling) in financieel zwaar weer komen te verkeren vaak (te) lang wachten met het inschakelen van hulp. Voor een succesvol WHOA traject is budget nodig en wanneer te lang wordt gewacht met het zetten van stappen is de situatie soms al onomkeerbaar. Ons belangrijkste advies is om zo vroeg mogelijk hulp te zoeken, zodat we tijdig met u en uw accountant of financieel adviseur een plan kunnen maken.

Heeft u vragen over de WHOA, faillissementsrecht of het saneren van uw schuldenlast? Onze advocaat Marius Dekkers is specialist op het gebied van insolventierecht en kan u helpen met het maken van de juiste keuzes als uw onderneming financieel gezien in de problemen komt. U kunt ook terecht bij ons team ondernemingsrecht.