Woningcorporatie mag geen strafrechtelijke gegevens huurder via Woningnet uitwisselen

De kantonrechter van de rechtbank te Groningen heeft vorige week de Groningse woningcorporatie Nijestee het verbod opgelegd om de strafrechtelijke gegevens van een huurder via Woningnet (een website via welke men op sociale huurwoningen kan reageren) te delen met andere woningcorporaties. Op basis van een afspraak met onder andere de politie en de gemeente diende de woningcorporatie bij de huurder in Woningnet de aantekening te maken dat hij was veroordeeld voor hennepteelt, zodat voor andere woningcorporaties duidelijk zou zijn dat zij gedurende vijf jaar niet aan de voor hennepteelt veroordeelde huurder mochten verhuren.

De advocaat van de huurder zette terecht zijn vraagtekens bij deze handelswijze en de gemaakte afspraken. Strafrechtelijke gegevens zijn namelijk aan te merken als bijzondere persoonsgegevens en die mogen niet zomaar worden verwerkt. Laat staan aan derden worden verstrekt. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens – onder verwerking van persoonsgegevens valt in feite iedere handeling met betrekking tot de persoonsgegevens zoals het verzamelen, opslaan en gebruiken – is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens in principe zelfs verboden. Onder bijzondere persoonsgegevens vallen naast strafrechtelijke gegevens ook gegevens met betrekking tot iemands godsdienst, ras, politieke voorkeur en seksuele leven.

Op het verbod tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens is een aantal uitzonderingen van toepassing. De verwerking van dergelijke gegevens is bijvoorbeeld wel toegestaan indien het individu waarop de gegevens betrekking hebben voor de verwerking zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of indien het individu deze gegevens zelf openbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld zelf heeft ingevuld en aangekruist op een registratieformulier). Daarnaast is er nog een aantal andere uitzonderingen op de hoofdregel, deze zal ik hier echter niet allemaal in detail bespreken.

Het verwerken van in het bijzonder strafrechtelijke gegevens ten behoeve van derden, zoals in deze zaak aan de orde was, is bijvoorbeeld slechts toegestaan indien aan bepaalde vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens is voldaan. Zo moeten door de verwerker van de bijzondere persoonsgegevens passende en specifieke waarborgen ten behoeve van de verwerking worden getroffen en moet de verwerking door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zijn onderzocht. Omdat dit in het geval van de woningcorporatie niet was gebeurd, wees de rechter de vordering van de huurder toe. Het lijkt mij voor de hand liggend dat de woningcorporatie zich na deze uitspraak tot het CBP zal wenden om een onderzoek naar de verwerking van de strafrechtelijke gegevens te laten doen.